کلمه either و ساختار آن
مقالات

کلمه Either

کلمه Either یعنی “هرکدام از” یا “هریک” و به‌طور کلی انتخاب از بین دو یا چند

مطالعه بیشتر