کلمات انگلیسی

LANGUAGE CENTER

Words related to the study of the sky and space
۱۳۹۷٫۰۴٫۰۹

یادگیری زبان انگلیسی : معرفی لغات مرتبط با مطالعه فضا و آسمان

آیا شما بین دو لغت Astronomy و Astrology را میدانید ؟ آیا شما تا به حالobservatory (رصدخانه) را از نزدیک دیده اید؟ موسسه زبان آفاق  به معرفی لغاتی در رابطه با مطالعات آسمان و فضا می پردازد. ?Astronomy or astrology این دو لغت بسیار شبیه به هم هستند اما تفاوتی مهم بین این دو وجود […]
مقالات مطالعه بیشتر