کلمه Both

کلمه Both
۱۹ ۱۲ ۱۳۹۷

معنا کلمه both

کلمه Both یعنی هردو، یعنی این و آن‌یکی. درمواردی می‌توانیم آن را به “هم این و هم آن” برگردانیم.

 

Both

اگر تنها در جمله‌ای استفاده شود یعنی بین دو چیز درحال مقایسه هستیم و می‌دانیم آن دو چیست یا قبلا گفته شده.

I bought both. (هردو را خریدم.)

 

 

Both + (Noun + and + Noun) or (Plural Noun)

جاهای خالی در ساختار بالا، می‌تواند هم صفت باشد و هم اسم. بعضی اوقات با قید حالت at the same time استفاده می‌شود. البته حالتی را هم می‌توان درنظر گرفت که جای دو اسم به شکل یک کلمه جمع بعد از کلمه Both استفاده شود.

Both employees work on the same project. (هردو کارمند در یک پروژه مشغول به کار هستند.)

Both Alice and Susan have to run through the river. (هم آلیس و هم سوزان باید از طریق رودخانه فرار کنند.)

 

Both + Adjective + and + Adjective

اگر بخواهیم از دو صفت همزمان استفاده کنیم و تاکید بر هر دو داشته باشیم، می‌توانیم از کلمه Both همزمان استفاده کنیم.

This food is both acerbic and spicy at the same time. (این غذا همزمان هم ترش و هم تند بود.)

He is both smart and resourceful. (او همزمان هم باهوش و هم کاردان است.)

 

Both (+of) + determiner + (Plural Noun) or (…. + and + ….)

این حالت بیشتر در لهجه آمریکن استفاده می‌شود و با حذف of the می‌توان با ساختار بالا هم همان مفهوم را رساند. این ساختار اگر در حالت کلی استفاده کنیم می‌توانیم با حذف ضمیر اشاره (the، my، theseیا…) از ساختار بالا استفاده کنیم.

She knew both my children. (او همه بچه‌هایم را می‌شناخت.)

Both the dog and the cat were savage creatures. (هم سگ و هم گربه حیوانات وحشی هستند.)

Both of these girls are very intelligent. (هردوی این دخترها بسیار باهوشند.)

  • Both these girls are very intelligent. (هردو دختر بسیار باهوشند.)
از این مطلب نیز غافل نشوید!  مجموعه دیالوگ‌های مشهور (دیالوگ های سری دوم)

Both of + Object Pronoun

وقتی می‌گوییم “هردوی ما” باید از این سیستم استفاده کنیم و بگوییم Both of us.

Ali looked at both of them. (علی به هردوی آن‌ها نگاه کرد.)

Both of us had a dinner in this jungle. (ما هردویمان در این جنگل ناهار خوردیم.)

 

Verb + Object pronoun + both

ساختار قبلی را به این‌شکل هم می‌توان استفاده کرد.

I hope they invite us both. (من امیدوارم آن‌ها هردوی ما را دعوت کنند.)

  • I hope they invite both of us.

The teacher sent them both to the principal’s office. (استاد هردوی آن‌ها را به دفتر ناظم فرستاد.)

 

(Modal verb +) Both + verb

می‌توان قبل از فعل هم از کلمه Both استفاده کرد، اما اگر فعل با فعل کمکی باشد، این کلمه بین این دو فعل قرار می‌گیرد.

We both dislike this product. (ما هر دو از این محصول خوشمان نمی‌آید.)

They should both try harder. (آن‌ها هردو باید تلاش بیشتری کنند.)

We both wanted to leave hotel. (هردویمان می‌خواستیم هتل را ترک کنیم)

 

تذکرات:

تذکر۱: این کلمه برای دو مورد استفاده می شود و اگر برای سه یا بیشتر استفاده شود، باید از all استفاده کنیم. البته در این ساختار می‌توانیم بین موارد , (کاما) بگذاریم و بین دو مورد آخر هم از And استفاده کنیم.

تذکر۲: اگر فعل جمله منفی باشد نمی‌توان از کلمه Both استفاده کرد و به‌جای آن باید از Neither استفاده شود.

تذکر۳: اگر یکی از آن دو را می‌خواهیم بگوییم باید از Either استفاده کنیم.

 

معرفی کلمه Either

معرفی کلمه Neither و تفاوت آن با کلمات Both و Either

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.