کلمات، عبارات و افعال پر کاربرد در زبان انگلیسی

کلمات پر کاربرد انگلیسی
۱۷ ۰۹ ۱۳۹۸

در مکالمه های روزمره زبان انگلیسی یکسری از کلمات، اصطلاحات و افعالی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
البته لازم به ذکر است که فقط و فقط این کلمات و افعال نیستند که چه در مکالمات و چه در سایر موارد استفاده میشوند، کلمات و افعال زیادی وجود دارد که در مکالمات، متون و… زبان انگلیسی استفاده می شود. زبان انگلیسی، دنیایی گسترده است.
این کلمات و افعال، بر طبق تحقیقات بیشترین استفاده را در مکالمه ها زبان انگلیسی دارند.
در ادامه با تعدادی از افعال و کلمات انگلیسی آشنا میشوید.

Who
چه کسی
which
کدام
where
کجا
what
چی
when
چه زمانی
problem
مشکل
call
تماس گرفتن
bedroom
اتاق خواب
anything
هر چیزی
wrong
اشتباه
direction
مسیر
to look for
جست و جو کردن
kid
کودک
right now
همین الان
just a moment
یک لحظه
brother
برادر
take a picture
عکس گرفتن
to rent
اجاره کردن
reservation
رزرو کردن
book a room
رزور اتاق
question
سوال
temperature
دما
drink
نوشیدن
to get
متوجه شدن
understand
فهمیدن
to take medicine
دارو خوردن
medication
دارو
bread
نان
loaf of bread
قرص نان
chicken
جوجه
butter
کره
number
عدد
phone number
شماره تلفن
sometime
گاهی اوقات
to go out
بیرون رفتن
to look at
نگاه کردن
trouble
مشکل
how much
چقدر
how many
چه تعداد
ask
پرسیدن
accept
پذیرفتن
belive
باور کردن
buy
خریدن
allow
اجازه دادن
break
شکستن
bring
آوردن
change
تغییر دادن
can
توانستن
be able
توانستن
cancel
منتفی کردن
draw
نقاشی کشیدن
cut
بریدن
eat
خوردن
fall
افتادن
fill
پر کردن
fix
تعمیر کردن
forget
فراموش کردن
explain
توضیح دادن
need
نیاز داشتن
Hurt
زخمی شدن
listen
گوش دادن
learn
یاد گرفتن
hear
شندین
leave
ترک کردن
read
خواندن
see
دیدن
say
گفتن
sell
فروختن
send
فرستادن
reply
پاسخ دادن
put
قرار دادن
close
بستن
sleep
خوابیدن
study
درس خواندن
speak
صحبت کردن
stand
ایستادن
succeed
موفق شدن
swim
شنا کردن
talk
صحبت کردن
think
فکر کردن
translate
ترجمه کردن
turn on
روشن کردن
turn off
خاموش کردن
wait
صبر کردن
want
خواستن
watch
نگاه کردن
work
کار کردن
write
نوشتن
waste
هدر رفتن
wear
پوشیدن
wash
شستن
win
برنده شدن
welcome
خوش آمدید
try
امتحان کردن
worry
نگران شدن
tell
گفتن
sit
نشستن
sign
امضا کردن
go
رفتن
know
دانستن
از این مطلب نیز غافل نشوید!   نقش موثر انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی

این لیست از صد کلمه ای که بیشترین استفاده را در مکالمات و… دارد است و میتواند برای افرادی که میخواهند به تازگی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کنند، میتواند بسیار مورد استفاده قرار گیرد تا آن ها یک پیش زمینه ای از زبان انگلیسی داشته باشند.
امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید و برای شما مورد استفاده واقع شده باشد.

موفق باشی

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.