Pre-Primary

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان (۹ ساله)  (Pre-Primary) (YL (1-5 از آن جا که بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی دوران…

Pre-Primary

از آن جا که بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی دوران کودکی و نیز مهمترین امر در یادگیری جذابیت و ایجاد…

Primary

پس از پایان دوره Pre-Primary  و یادگیری صدا ها و حروف و جملات ساده، نوبت به یادگیری ساختار های زبان…

Primary

از آنجا که تطابق مناسب مطالب آموزشی با گروه های سنی مختلف نقش بسیار موثری در فرآیند یادگیری دارد، لذا…