لیست کلمات وارد شده در زبان انگلیسی

LANGUAGE CENTER

کلمات فارسی وارد شده در زبان انگلیسی
۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵

کلمات فارسی در زبان انگلیسی !

کلمات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که وقتی به ریشه های آنها دقت میکنیم متوجه میشویم که ریشه در زبان فارسی دارند. بسیاری از کلمات فارسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زبان انگلیسی وارد شده است و همین طور برعکس. یعنی همان طور که کلمات فارسی در زبان انگلیسی وارد شده است تعداد […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق