دسته بندی کتاب های دوره SEC

در این دوره مجموعه کتاب های Smart choice به همراه کتاب های کمک آموزشی در هر ترم تدریس می شود.

لطفا بازه تحصیلی خود را از گزینه های زیر انتخاب کنید تا کتاب های پیشنهادی برای شما به نمایش گذاشته شود.

2-removebg-preview

SEC

5-8

1-removebg-preview

SEC

1-4

4-removebg-preview

SEC

13-16

3-removebg-preview

SEC

9-12

4-removebg-preview

SEC

13-16

3-removebg-preview

SEC

9-12

2-removebg-preview

SEC

5-8

1-removebg-preview

SEC

1-4

4-removebg-preview

کتاب های دوره

SEC 16 تا SEC 13

3-removebg-preview

کتاب های دوره

SEC 12 تا SEC 9

2-removebg-preview

کتاب های دوره

SEC 8 تا SEC 5

1-removebg-preview

کتاب های دوره

SEC 4 تا SEC 1

دسته بندی کتاب های دوره ISEC / CSEC

در این دوره مجموعه کتاب های Smart choice به همراه کتاب های کمک آموزشی در هر ترم تدریس می شود.

لطفا بازه تحصیلی خود را از گزینه های زیر انتخاب کنید تا کتاب های پیشنهادی برای شما به نمایش گذاشته شود.

2-removebg-preview

CSEC2
ISEC2

1-removebg-preview

CSEC 1
ISEC 1

4-removebg-preview

CSEC4
ISEC4

3-removebg-preview

CSES3
ISEC3

ISEC3

4-removebg-preview

ISEC4
CSEC4

3-removebg-preview

ISEC3

CSES3

2-removebg-preview

ISEC2

 

CSEC2

1-removebg-preview

ISEC1
CSEC1

4-removebg-preview

کتاب های دوره

ISEC 4  / CSEC 4

3-removebg-preview

کتاب های دوره

ISEC 3  / CSEC 3

2-removebg-preview

کتاب های دوره

ISEC 2  / CSEC 2

1-removebg-preview

کتاب های دوره

ISEC 1  / CSEC 1