اجباری

کتاب های کمک آموزشی تکمیلی

کتاب کمک آموزشی تکمیلی  در هر دوره توسط اساتید آن مقطع تدریس می شود، لذا تهیه آن توسط زبان آموزان الزامی است.

توجه : کتاب  Word Skills Basicبرای دوره های sec1 تا sec 8 استفاده می شود. بنابراین زبان آموزانی که این کتاب را یکبار تهیه نمایند در این 8 ترم نیازی به تهیه مجدد آن ندارند.