اجباری

کتاب های کمک آموزشی تکمیلی

کتاب کمک آموزشی تکمیلی  در هر دوره توسط اساتید آن مقطع تدریس می شود، لذا تهیه آن توسط زبان آموزان الزامی است.

توجه : کتاب  Word Skills Basicبرای دوره های sec1 تا sec 8 استفاده می شود. بنابراین زبان آموزانی که این کتاب را یکبار تهیه نمایند در این 8 ترم نیازی به تهیه مجدد آن ندارند.

اجباری

مدارک PRIMARY

لطفا توضیحات مربوط به هر مدرک را با دقت مطالعه فرمایید.

مدرک Family and Friends 1

تومان

زبان آموزان در پایان دوره های YL12 و JYL8  مشمول دریافت این مدرک می باشند.

مدرک Family and Friends 2

تومان

زبان آموزان در پایان دوره ی YL19 و JYL15 مشمول دریافت این مدرک می باشند.

مدرک Family and Friends 3

تومان

زبان آموزان در پایان دوره ی YL26 و JYL22 مشمول دریافت این مدرک می باشند.

مدرک Family and Friends 4

تومان

زبان آموزان در پایان دوره ی JYL27 و YL33 مشمول دریافت این مدرک می باشند.