اجباری

کتاب های کمک آموزشی تکمیلی

کتاب کمک آموزشی تکمیلی  در هر دوره توسط اساتید آن مقطع تدریس می شود، لذا تهیه آن توسط زبان آموزان الزامی است.

توجه : کتاب  Word Skills Basicبرای دوره های sec1 تا sec 8 استفاده می شود. بنابراین زبان آموزانی که این کتاب را یکبار تهیه نمایند در این 8 ترم نیازی به تهیه مجدد آن ندارند.

اجباری

مدارک ADULT

لطفا توضیحات مربوط به هر مدرک را با دقت مطالعه فرمایید.

مدرک SEC COURS

تومان

زبان آموزان بعد از پشت سر گذاشتن 16 ترم SEC میتوانند این مدارک را دریافت میکنند.