گالری ویدیو ها

LANGUAGE CENTER

یادگیری زبان به سبک آمریکایی ۲

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/68969212_2194959807467805_8768603569704776883_n.mp4" /]

یادگیری زبان به سبک آمریکایی!

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/68997465_1326219137532940_7618240295901025127_n.mp4" /]

pride or Mercedes

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/68135021_650977228746919_8220308682543940289_n.mp4" /]

تفاوت anyone و any one

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/65967451_2307545292821067_5942136113806777636_n.mp4" /]

چجوری آخه؟

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/66661002_474231363349786_9132173104454171073_n.mp4" /]

ما میگیم موش، اونا میگن گربه!

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/67750151_2422953661266971_5674256347005344607_n.mp4" /]

معلم قاتل !

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/64669500_456923061550180_7008835947840143360_n.mp4" /]

Don’t Cry over the spilled milk

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/68812779_179614003066716_2793334373266504262_n.mp4" /]

داستان من

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/08/64524379_2148441178780875_8823768747786371072_n.mp4" /]

Quick English Tip and How to Use

ویدیو آموزشی: ۶ راه برای بهبود زبان انگلیسی

[video src="https://afaq-lc.com/wp-content/uploads/2019/01/Learn-English-Conversation-_-6-Quick-Tips-to-Improve-your-English-TODAY.mp4" /]

The 25 Most Common Verbs in English

 

آموزشگاه زبان آفاق