portmanteau

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۰٫۰۳

کلماتی که طی ۱۰ سال گذشته وارد انگلیسی شده اند.(portmanteau)

زبان ها، همچون ما زنده هستند. آن ها رشد می کنند، خودشان را برای بقا وفق می کنند و موثر باقی می مانند. در زبان هر از چند گاهی کلمات جدیدی به زبان اضافه می شود که معمولا از ترکیب دو کلمه قدیمی تشکیل شده‌اند. به این کلمات portmanteau می گویند. در این مقاله چند مورد از […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق