کلمات مهم انگلیسی

LANGUAGE CENTER

کلمات پر کاربرد انگلیسی
۱۳۹۸٫۰۹٫۱۷

کلمات، عبارات و افعال پر کاربرد در زبان انگلیسی

در مکالمه های روزمره زبان انگلیسی یکسری از کلمات، اصطلاحات و افعالی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که فقط و فقط این کلمات و افعال نیستند که چه در مکالمات و چه در سایر موارد استفاده میشوند، کلمات و افعال زیادی وجود دارد که در مکالمات، متون و… […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق