نمایندگی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۰۴٫۳۱

توضیح نمایندگی و مزایای آن از زبان مدیر یکی از نمایندگی ها

  به نام خداوند دانا و حکیم که انسان را  با فطرت نیاز به باهم بودن آفرید  فطرتی که همواره اورا به تشکیل گروه های  کوچک و بزرگ برای رسیدن و میل به اهداف خود دعوت و هدایت میکند .  خوشبختانه به لطف علوم مختلف از قبیل باستان شناسی تاریخ ، مردم شناسی ، روانشناسی و […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق