اسامی قابل شمارش

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۱٫۰۸

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

تشخیص اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش همانطور که می‌دانید اسم در زبان‌شناسی، معرف آدم‌ها، مکان‌ها و چیزهاست. در انگلیسی زمانی می‌توانیم کلمه‌ای را جمع بنامیم که بتوانیم برای آن عدد در‌نظر بگیریم و همان‌طور که می‌دانید، در انگلیسی اسم‌های جمع با حرف s در انتهای کلمه ساخته می‌شوند. گروهی از این اسم‌ها هر […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق